MEGÁLLAPODÁS BELÉPÕJEGYEK INTERNETES VÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉRE

Megállapodás, amely létrejött elektronikus úton és alulírott napon egyrészrõl a Ticketpro Hungary Kft. (1103 Budapest, Kazah utca 8., Cg. 01-09-948730), a továbbiakban Kereskedõ, másrészrõl a regisztráció során megadott adatokkal azonosított természetes személy, a továbbiakban Vásárló,a továbbiakban együtt mint Szerzõdõ Felek között az alábbi feltételekkel.

 1. Kereskedõ kijelenti, hogy az Internetközcélú hálózatán elektronikus áruházat és szolgáltatást üzemeltet, amely az Internet felhasználók részére mindenfajta, a Kereskedõ értékesítésében megtalálható Rendezvények belépõjegyeinek, továbbiakban Belépõjegyek megvásárlását biztosítja (továbbiakban a Szolgáltatás).
 2. Vásárló kijelenti, hogy a Belépõjegyek megvásárlása céljából igénybe kívánja venni a Szolgáltatást.
 3. A fentiekre tekintettel Szerzõdõ Felek rögzítik, hogy Vásárló Kereskedõnél a felhasználóként való regisztrációt elvégezte, és az “Egyetértek a vásárlási feltételekkel” gombra történõ kattintással a jelen megállapodás közöttük létrejön.
 4. Vásárló kijelenti, hogy a Szolgáltatás Általános Szerzõdési Feltételeit megismerte és magára nézve kötelezõnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az Általános Szerzõdési Feltételekben meghatározott körbenhozzájárult.
 5. Kereskedõ tájékoztatja Vásárlót és Vásárló ezt kifejezetten tudomásul veszi, hogy Kereskedõ a Szolgáltatás Általános Szerzõdési Feltételeit jogosult egyoldalúan módosítani.
 6. Kereskedõ tájékoztatja Vásárlótés Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás honlapján az egyes Belépõjegyek mellett feltüntetett árak a Vásárló számára mindenkor elérhetõ legkedvezõbb díjat tartalmazzák. A Vásárló által ténylegesen fizetendõ díjak a vásárlás, kézbesítés és fizetési mód függvényében változhatnak.

TICKETPRO HUNGARY KFT.

kereskedõ

Általános Szerzõdési Feltételek

Utolsó módosítás kelte: 2018. május 8.

Hatályba lépés idõpontja: 2018. május 11.

Járdány Barna ügyvezetõ igazgató

I. TARTALOMJEGYZÉK

 1. TARTALOMJEGYZÉK
 2. A KERESKEDÕ ADATAI
 3. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
 4. REGISZTRÁCIÓ A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE
 5. A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA
 6. AZ ÁSZF HATÁLYA
 7. A JOGVISZONY MEGSZÛNÉSE, A VÁSÁRLÁSI TRANZAKCIÓ LEMONDÁSA
 8. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA
 9. AZ ÁTVÉTEL MÓDJA
 10. SZAVATOSSÁG, FELELÕSSÉG, KORLÁTOZÁS
 11. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
 12. A BELÉPÕJEGYEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 13. VIS MAIOR
 14. VÉDJEGY ÉS SZERZÕI JOGOK
 15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 1. A MELLÉKLET
 2. B MELLÉKLET

 

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK BELÉPÕJEGYEK VÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Jelen Általános Szerzõdési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozzák meg a Ticketpro Hungary Korlátolt Felelõsségû Társaság általa természetes személyfelhasználók részére nyújtott, Belépõjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Kereskedõ és a Vásárlóközött keletkezõ jogokatés kötelezettségeket.

A Szolgáltatásra történõ regisztrációval az itt írt feltételeket a Vásárló magára nézve kötelezõnek ismeri el. Jelen ÁSZF a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzõdés elválaszthatatlan részét képezi. Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Kereskedõ és a Vásárlóközötti jogviszonyra, kivéve,ha a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzõdés kifejezetten eltérõ rendelkezéseket tartalmaz.

II. A KERESKEDÕ ADATAI

A Szolgáltatás tulajdonosa és üzemeltetõje: Ticketpro Hungary Kft.
A Kereskedõ rövidített neve: Ticketpro Hungary Kft.
Kereskedõ székhelye: 1103 Budapest, Kazah utca 8.
Kereskedõ központi jegyirodája: 1143 Budapest, Ilka utca 2-4.
Kereskedõt nyilvántartó hatóság: Fõvárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Kereskedõ cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-948730
Kereskedõ adószáma: 23008470-2-42
Kereskedõ e-mail címe: [email protected]
Kereskedõ elsõdleges internetes honlapjának címe: www.ticketpro.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1) 555 5515
   

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Rendezvény Egy-egy Rendezvény fogalma általában, de nem kizárólag mindenfajta zenei koncerteket, tánc- illetve színházi elõadásokat, sportrendezvényeket, fesztiválokat, kiállításokat, vásárokat és minden, a fentiekhez köthetõ egyéb közönség elõtt elõadott elõadást foglal magában.
Belépõjegy A Rendezvény szervezõje és a Vásárló között létrejövõ papír- vagy elektonikus formátumú, a Rendezvény látogatására megköttetett szerzõdés, amelyben Rendezvényszervezõ kötelezettséget vállal a megnevezett Rendezvény lebonyolítására, Vásárló pedig igazolja a Rendezvényen való részvételi díj megfizetését.
Rendezvényszervezõ A Kereskedõvel Belépõjegy értékesítésére vonatkozó tárgyú szerzõdést kötött jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaság, amely a Rendezvény, mint a Belépõjeggyel igénybe venni kívánt szolgáltatás kizárólagos felelõse, és a Belépõjegyek értékesítésébõl származó bevétel teljes jogosultja. A Rendezvényszervezõ neve és adószáma minden esetben megtalálható a szervezésében megvalósuló Rendezvényre kiállított Belépõjegy elõoldalán.
Szolgáltatás vagy Áruház Olyan szolgáltatás, amelyben a Kereskedõ az általa mûködtetett Internetes áruházban a Vásárló részére hozzáférhetõvé teszi a Rendezvényszervezõk által közvetlenül, vagy közvetítõkön keresztül rendelkezésére   bocsátott   Belépõjegyeket,   és   lehetõvé   teszi azok Vásárló általi megvásárlását, meghatározott ellenérték fizetése ellenében. Kereskedõ Szolgáltatása kifejezetten a Belépõjegy értékesítésére korlátozódik, a belépõjeggyel igénybe venni kívánt késõbbi szolgáltatás (Rendezvény) ettõl teljesen elkülönül és határozottan nem tartozik Kereskedõ szolgáltatásainak körébe.
Regisztrált szolgáltatás Olyan szolgáltatás, amelynek igénybevétele a Vásárló elõzetes regisztrációjához kötött.
Vásárló Természetes személy, aki valamely Belépõjegyet a Szolgáltatáson keresztül vásárol meg, vagy kíván megvásárolni.
Vásárlási Tranzakció A Vásárló által, a vásárló akaratának megfelelõen a Szolgáltatás keretében, a kereskedõ weboldalán indított, meghatározott Belépõjegyek megvásárlására irányuló folyamat, amely során egyértelmûen rögzítésre kerül a megvásárolandó Belépõjegyek pontos mibenléte (Rendezvény, árkategória, jegyár, kedvezmény), a választott fizetési és jegyátvételi mód, illetve a Vásárlóra vonatkozó adatok.
Tranzakciós díj A Kereskedõ webáruházában meghatározott rendezvényekre vonatkozóan sikeresen lebonyolított vásárlási tranzakciók után felszámolt kényelmi díj, amelyet a Kereskedõ jegyvásárlási tranzakciónként, a Jegyek Végfelhasználói árán felül számít fel a Vásárlóval szemben. A tranzakciós díj Belépõjegyen fel nem tüntetett összegérõl a Kereskedõ külön pénzügyi bizonylatot állít ki.
Jegykiállítási díj A Kereskedõ által a Vásárlóval szemben a Végfelhasználói Jegyárban benne foglalt, de a jegyen külön tételként feltüntetett díj, amely a jegy fizikai elõállításának díját tartalmazza – meghatározott rendezvények esetében.
Szolgáltatás igénybevételérõl szóló  szerzõdés A Regisztrált Szolgáltatásra történõ regisztrációt követõen a Kereskedõ és a Vásárló között elektronikus úton létrejött, írásba foglaltnak minõsülõ, iktatásra kerülõ, és a Vásárló által a késõbbiek folyamán is hozzáférhetõ szerzõdés, amelyben a Vásárló kijelenti, hogy a Belépõjegyek megvásárlása céljából igénybe kívánja venni a Szolgáltatást.
Felhasználónév A Regisztrált Szolgáltatást igénybevevõ Vásárlóhoz rendelt, a Vásárló által választott egyedi karakterlánc, amellyel a Vásárló azonosítása a Kereskedõ által elvégezhetõ, és amely alkalmas a Vásárló megkülönböztetésére a Szolgáltatás többi felhasználójától.
Harmadik személyek A Kereskedõn, a Vásárlón és a Rendezvényszervezõn kívül magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok.
Ptk. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény
Jogtulajdonos A Rendezvény, vagy a Rendezvényhez köthetõ bármely nemû képi, hangzó, vagy írott szellemi termék, anyag szerzõi illetve elõadói jogokat tulajdonló jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelekzõ társaság.
Foglalás A rendezvényre vonatkozó jegy vagy hely felhasználó általi rögzítése, oly módon, hogy a foglaláskor a vételár nem kerül megfizetésre.
Belépõjegy Birtokos, vagy  Birtokos Természetes személy, amely a Rendezvényen való részvételre feljogosító Belépõjegyet birtokolja.
Látogató Természetes személy, amely a Rendezvényen Belépõjeggyel vesz részt.
Elektronikus számla Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számlacsak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható.
   

IV. REGISZTRÁCIÓ A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

 1. A Vásárló a Regisztrált Szolgáltatást önkéntes regisztrációjával és a Szolgáltatás igénybevételérõl szóló szerzõdés elektronikus úton való megkötésével veheti igénybe. Vásárlólehet minden teljesenvagy korlátozottan cselekvõképes, forint alapú fizetésre alkalmas fizetési eszközzel rendelkezõ természetes személy.
 2. A Kereskedõ a Vásárlóhoz elektronikus úton negyvennyolc (48) órán belül továbbítja visszaigazolását arról, hogy a regisztrációja sikeres volt, továbbá, hogy a Regisztrált Szolgáltatás igénybevételérõl szóló szerzõdés feldolgozása megtörtént. A regisztrációról szóló visszaigazolás tartalmazza a Vásárló elfogadott felhasználónevét és a regisztráció elfogadásának tényét.
 3. Kereskedõ fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen
  1. valótlan, vagy hiányos adatok megadása; illetve
  2. a Kereskedõ, a Rendezvényszervezõ vagy más felhasználók személyes adataival, a Szolgáltatás rendszerével, vagy a Belépõjegyekkel történõ bármilyen visszaélés esetén. A visszautasítás, illetve a visszavonás okáról a Kereskedõ a Vásárlót e-mail üzenetbentájékoztatja.
 4. A regisztráció során kötelezõ adatok bevitelére van szükség. A Kereskedõ a Vásárló regisztrációját csak akkor fogadja el, ha a Vásárló valamennyi, kötelezõen kitöltendõ adatot rögzítette.
 5. Kereskedõ kifejezetten ajánlja, hogy a Vásárló rendszeresen módosítsa a jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhetõ helyen ne tárolja. A jelszóváltoztatásról a Kereskedõ rendszere automatikus visszaigazolást küld e-mailben. Amennyiben a Vásárló jelszavát elfelejti vagy elveszíti, új jelszavát a Kereskedõ a regisztrációkor megadott e-mail címre történõ megküldéssel bocsájtja rendelkezésre.
 6. A Vásárló a regisztráció során megadott személyes adatait módosíthatja. A Vásárló köteles azonban az adataiban bekövetkezett változásokról a Kereskedõt a változás bekövetkeztérõl számított legfeljebb nyolc (8) napon belül tájékoztatni.

V. A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA

 1. A Kereskedõ kötelezettsége a fentiekben meghatározott jegyértékesítési Szolgáltatás nyújtásaa Vásárló részére a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.
 2. Jelen ÁSZF alapján a Kereskedõ Internetes áruházában vagy áruházaiban biztosítja a Belépõjegyek megvásárlását, illetve a Belépõjegyek ellenértékének kifizetésének lehetõvé tételét.
 3. A Vásárló a Regisztrált Szolgáltatást regisztrációt követõen az Áruházba felhasználóneve és jelszava megadásával történõ bejelentkezésével tudja igénybe venni. A Vásárló az Áruházban kiválasztott mennyiségû Belépõjegyet megvásárlás céljára, a kívánt darabszám megadása után a kosarat ábrázoló gomb megnyomásával a kosarábahelyezheti. Adott Belépõjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót annak megvásárlására. Amennyiben a Vásárló mégsemkívánja megvásárolni a kiválasztott Belépõjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti. Amennyiben az adott rendezvénynél az elérhetõ, a Vásárlónak lehetõségevan a megvásárlásra szánt helyet pontosan megjelölnie, ebben az esetben az ÜLÉSREND MUTATÁSA gomb aktív.
 4. A Belépõjegyek megvásárlására a Regisztrált Szolgáltatás keretében azok kosárba helyezésével, majd a FIZETÉS gombra történõ kattintással nyílik lehetõség. A különbözõ szállítási és fizetési módok egymás függvényében, illetve Rendezvényenként változik.A Vásárló számára mindig csak azok a szállítási és fizetési módok érhetõk el, amelyek kombinációja az adott Rendezvény esetén elérhetõ. A kiválasztott kézbesítési módnak megfelelõen további Vásárlói adatok megadása lehet szükséges.
 5. A kiválasztott szállítási és fizetési módok addíciós költségekkel járhatnak. Vásárló tudomásul veszi, hogy ezeket a költségeket, együtt a rendelésben szereplõ valamennyi Belépõjegyvételárával együtt ki kell egyenlítenie, mielõtt a Belépõjegyek bármelyikét átvehetné.
 6. A Kereskedõ tájékoztatja a Vásárlót és a Vásárlótudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás honlapján az egyes Belépõjegyek mellett feltüntetett árak csak és kizárólag a Belépõjegy Rendezvényszervezõ által meghatározott vételárát tükrözik. A Vásárló által ténylegesen fizetendõ díjak a szállítási és fizetési mód függvényében változhatnak.
 7. Kereskedõ tájékoztatja a Vásárlót és Vásárló tudomásul veszi, hogy bizonyosBelépõjegyek csak bizonyos csoportok számára használhatók fel (továbbiakban Speciális Belépõjegyek). Miután a Belépõjegy nem névre, hanem bemutatóra szóló dokumentum, ezért Kereskedõ a vásárlás folyamán nem vizsgálja azt a tényt,hogy a Vásárló önmaga jogosult-e a Speciális Belépõjegy megvásárlására. Vásárló tudomásul veszi és egyetért azzal,hogy Kereskedõt nem terheli semminemû felelõsség amiatt, ha a Vásárlóolyan Speciális Belépõjeggyel kísérlimeg a Rendezvényre történõ belépést, amelyhez nem rendelkezik a megfelelõ jogosítványokkal, ezérta Rendezvényszervezõ tõle a belépéstmegtagadja, vagy ebbõlaz összeférhetetlenségbõl bármilyen hátránya származik.
 8. E-TICKET vásárlás esetén, amennyiben ez a szállítási mód elérhetõ a vételár csak és kizárólag bankkártyás fizetési módon egyenlíthetõ ki. A fizetés sikerességének Bank általi visszaigazolása után Vásárló a saját vásárlói oldalánkeresztül töltheti le a Belépõjegyét PDF formátumban. Az E-TICKET belépõjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a Rendezvényre magávalhozni. Vásárló tudomásulveszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy az E-TICKET-en található vonalkódot a Rendezvény szervezõje a Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenõrzi és azonnal érvényteleníti. A belépõs feltétele az E- TICKET belépõjegy érvényes ellenõrzése. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az E-TICKET belépõjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történõ kizárás miatt Kereskedõ kártérítésre nem kötelezhetõ.
 9. A Vásárlási Tranzakció utolsó lépcsõjeként Kereskedõe-mailben értesíti a Vásárlót a Vásárlási Tranzakció befogadásának sikerességérõl. A Vásárlási Tranzakció akkor tekinthetõ véglegesítettnek, amikor Vásárló számára ez a visszaigazoló e-mail hozzáférhetõvé válik.
 10. Vásárló kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a megvásárolt Belépõjegy, legyen az hagyományos vagy E-TICKET belépõjegy digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmaznak, amelyek technológiája védi a Belépõjegyet a hamisítás ellen.Vásárló a Belépõjegy megvásárlásával kötelezi magát arra, hogy a Belépõjegyet kizárólag a Rendezvényre történõ belépésre használja, annak biztonsági megoldásait lemásolni, leutánozni, reprodukálni nem próbálja, és tudomásul veszi, hogy a Belépõjegyek annak rendeltetésétõl eltérõ módon való felhasználása, másolása, utánzása, reprodukálása polgári jogi vagy büntetõjogi felelõsséget vonhat maga után. A Kereskedõ, vagy az adott Rendezvényszervezõ, illetve az adott Rendezvényszervezõ megbízásából a Rendezvény helyszínén tevékenykedõ közremûködõ személyzet, biztonsági szolgálat ellenõrizheti, hogy a Vásárló eredeti Belépõjeggyel rendelkezik-e. Amennyiben Kereskedõ, a Rendezvényszervezõ, vagy a Rendezvényszervezõ megbízásából a Rendezvény helyszínén közremûködõ személyzet, biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépõjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépõjegy felmutatójától a Rendezvényre történõ belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történtkitiltás miatt Vásárlósemmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel Kereskedõvel szemben.
 11. A Regisztrált Szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy a Vásárló rendelkezzen internet hozzáféréssel és mûködõ e-mail postafiókkal.
 12. Kereskedõ fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépõjegyek vételárát a Rendezvényszervezõ utasításai alapján,illetve a járulékosköltségek (kiszállítási díj, fizetési díj) mértékét.
 13. A Vásárló, illetve felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Szolgáltatás honlapjának a biztonságát, ideértve különösen az alábbi eseteket:
  1. hozzáférés a nem a Vásárló számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés olyan felhasználónévvel, amelyre a Vásárló nem jogosult;
  2. megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetõségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelõ felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenõrzõ intézkedéseit;
  3. kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következõket: virus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése, levelekkel való bombázása vagy összeomlasztása (crashing);
  4. nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;
  5. bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévõ információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

  A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetõjogi konzekvenciákat vonhat maga után. A Vásárló beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyenolyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Szolgáltatás honlapjának rendeltetésszerû mûködését, vagy bármely, a honlapon folytatandó tevékenységet.

 14. A Szolgáltatást érintõinformációk, felvilágosítások megadására, illetve az ilyenjellegû reklamációk kezelésére a Kereskedõ telefonos, valaminta megkeresésekre legkésõbb két (2) munkanapon belül válaszadásra képes on-line ügyfélszolgálatot mûködtet.

VI. AZ ÁSZF HATÁLYA

 1. Az ÁSZF hatálya a Kereskedõre, valamint a Vásárlóra terjed ki. A Kereskedõ és a Rendezvényszervezõk, valamint a Birtokos és a Rendezvényszervezõ közöttijogviszony feltételeit külön szerzõdések tartalmazzák. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító bankokra, vagy egyéb pénzintézetekre, utalvány elfogadó társaságokra illetve a szállítást végzõ alvállalkozóra.
 2. A Kereskedõ és a Vásárló közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Vásárló rendszerbe való regisztrációja és a Szolgáltatás igénybevételérõl szóló szerzõdés elektronikus úton történõ megkötése megtörténik, illetve ennek keretében a Vásárló a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét elfogadja, és a Vásárló részére a Kereskedõ által elektronikus úton továbbított visszaigazolás megérkezik. A Kereskedõ visszaigazoló üzenete a Vásárlórészére akkor tekinthetõ megérkezettnek, amikor az a Vásárlórészére hozzáférhetõvé válik.
 3. A Kereskedõ és a Vásárló közötti jogviszony szigorúan és kizárólag a Belépõjegyek értékesítésére korlátozódik, és nem vonatkozik a Belépõjeggyel igénybe venni kívánt szolgáltatásra. Vásárló kijelenti hogy tudatában van annak és egyetért azzal, hogy Kereskedõ nem vállal semmilyen felelõsséget a megvásárolt Belépõjeggyel látogatott Rendezvény illetve az azon fellépõ mûvészek, sportolók, artisták, elõadás minõsége, lebonyolítása, kvalitása, megvalósulása kapcsán. A Rendezvényen való részvétel kapcsán jogviszony és szolgáltatási kötelezettség a Belépõjegyet felmutató, illetve a Rendezvény szervezõje között jön létre. Ezt a jogviszonyt a Rendezvény illetve a Rendezvényszervezõ hivatalos honlapján található szabályzatok határozzák meg. Vásárló kijelenti, hogy ezt a szabályzatot a Belépõjegy megvásárlása elõtt megismerte, és az abban foglaltakat megértette.
 4. Az ÁSZF határozatlan idõre szól.
 5. Az ÁSZF módosításának esetén a Kereskedõ a Vásárlót a változások www.ticketpro.hu oldalon történõ közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelõzõen legalább három (3) nappal.
 6. Kereskedõ nem köteles az 5. pontban foglalt határidõt az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása valamely, a Kereskedõ adataiban bekövetkezett változás, a Szolgáltatás új honlapokra való kiterjesztése, új kézbesítési vagy fizetési mód bevezetése miatt válik szükségessé, illetve ha a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket nem érinti.

VII. A JOGVISZONY MEGSZÛNÉSE, A VÁSÁRLÁSI TRANZAKCIÓ LEMONDÁSA

 1. Vásárló bármikor jogosultolyan tartalmú nyilatkozatot tenni a Kereskedõfelé, hogy a Szolgáltatást a jövõbennem kívánja igénybevenni. Ebben az esetben a Kereskedõ haladéktalanul megszünteti a Vásárló felhasználói fiókját.
 2. A Vásárló a Kereskedõ súlyos szerzõdésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani a jogviszonyt, amennyiben a Vásárló elõzetesírásbeli felszólítása ellenérea Kereskedõ tizenöt(15) napon belül szerzõdésszegését nem orvosolja. A Szolgáltatás keretében megvásárolt Belépõjegy felhasználhatóságát Vásárló jelen pont szerinti felmondása semmiben nembefolyásolja.
 3. Kereskedõ a jogviszonyt jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vásárló a V./3.pontokban foglaltak szerint jár el, illetve amennyiben a Vásárló valamely vásárlási tranzakciója tizenõt (15) napon belül a Vásárlónak felróható okból nem kerül lezárásra.
 4. Kereskedõ rendes felmondással harminc (30) napos határidõvel felmondhatja a jogviszonyt a Vásárló értesítése mellett.
 5. A Vásárlási Tranzakció annak véglegesítése elõtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.
 6. Kereskedõ a Vásárlási Tranzakció véglegesítése után, egyezõen Vásárló akaratával annak feldolgozását haladéktalanul megkezdi. A Vásárlási Tranzakció véglegesítése után Vásárlót a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29. §. l) bekezdésealapján a Belépõjegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétõl való – 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 20. § szerinti – elállási jog nem illeti meg – ide nem értve aXII. fejezet 31. pontjában írt esetet.

VIII. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA

 1. Vásárló vállalja, hogy a Szolgáltatás révén megvásárolt minden fizetõs Szolgáltatásért, Belépõjegyért fizet, függetlenül a Belépõjegy késõbbi felhasználásától. A Kereskedõ a Vásárló által választott fizetésimód szerint számlát (VIII.3. pont) állít ki minden vásárlásról. A Vásárló felelõsséget vállal arra, hogy az általa a számlázáshoz megadott adatok minden tekintetben helytállóak, illetve minden díjat kellõ idõben megfizet.
 2. A Belépõjegyek árának meghatározása kizárólagosan az adott Rendezvényszervezõ hatáskörébe tartozik. A Belépõjegy ára magában foglalja Kereskedõ értékesítési jutalékát, valamint az ún. jegykiállítási díj összegét, mely utóbbi összeg a Belépõjegyen külön tételként is feltüntetésre kerül. amennyiben az adott Rendezvényre szóló jegyek értékesítése során ilyen felszámításra kerül. A végfelhasználói Jegyáron felül kell megfizetnie ugyanakkor a Vásárlónak a webáruházi vásárlás során felszámításra kerülõ Tranzakciós díjat – amennyiben az adott Rendezvényre szóló jegyek értékesítése során ilyen felszámításra kerül. A tranzakciós díj összege, valamint a jegykiállítási díj a webáruházban történõ vásárlás esetén a Kosárban (V. fejezet 3-5. pontok) elhelyezett Belépõjegyek mellett kerülnek feltüntetésre, azoknál a rendezvényeknél, amelyeknél egyébként ezek a díjtételek felszámításra kerülnek. A tranzakciós- és jegykiállítási díj alkalmazásáról és mértékérõl a Kereskedõ jogosult dönteni. Az egyes szolgáltatások díjtáblázatát az A. MELLÉKLET tartalmazza.
 3. A Vásárló tudomásul veszi, hogy
  1. a Kereskedõ központi jegyirodájában történõ vásárlás esetén a vásárlásról kiállított számlát Kereskedõ a Belépõjegy átadásával együtt adja át Vásárlónak, illetve
  2. a Kereskedõ elsõdleges internetes honlapján történõ vásárlás elektronikus bizonylatait a számlázó rendszert üzemeltetõ társaság szerverein õrzi meg. A Szolgáltató a bankkártyás (vagy ezzel egy tekintet alá esõ azonnali online) fizetési móddal történõ vásárlásról Elektronikus számlát küld a Vásárlónak. A Szolgáltató az Elektronikus számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, Elektronikus számla szolgáltató (szamlazz.hu, üzemeltetõ: KBOSS.hu Kft.) közbeiktatásával bocsátja ki. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az Elektronikus számlát.
  3. továbbá, hogy a papír alapú, vagy Elektronikus számla kiállításához a vevõ adatokat a vásárló maga adja meg, ezért azt követõen a számla vevõi adatait a kereskedõ csak díjazás ellenében módosítja/javítja. Ennek díját az ÁSZF A. MELLÉkLETE tartalmazza.
 4. Vásárló tudomásul veszi, hogy a megindított VásárlásiTranzakció véglegesítése azt jelenti, hogy elismeri az ÁSZF kötelezõ érvényét, és szándékában áll a vásárlások ellenértékét megfizetni.
 5. Vásárló a Belépõjegyek és addíciós szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítheti
  1. Futárszolgálati utánvétes fizetési móddal;
  2. Bankkártyával on-line üzemmódú virtuális elektronikus kártyaelfogadó terminálon (VPOS).
 6. Futárszolgálati utánvétes fizetésimód esetén Vásárlóa vásárlás ellenértékét a Belépõjegyeket kiszállító futárnak készpénzben fizeti meg. Futárszolgálati utánvétes fizetési mód esetén a Kereskedõ a VIII/3/b pontja szerint állítja ki a számlát és juttatja el azt a Vásárlónak a csomag átvételének és kifizetésének a Futárszolgálat általi igazolását követõen.
 7. Bankkártyával történõ fizetésnél a Vásárló a Szolgáltatás honlapján a kártyák szimbólumaival megjelölt betéti és hitelkártyákkal vásárolhat. A fizetéshez meg kell adni a kártyatulajdonos nevét, a bankkártya számát, CVC2 vagy CVV2 kódját és lejárati dátumát. A Vásárló által megadott adatok ellenõrzésre kerülnek az érintett bank által, majd banki jóváhagyás után kerül csak véglegesítésre az adott Vásárlási Tranzakció. Bankkártyás fizetésesetén Kereskedõ a VIII/3/b pont rendelkezései szerinti számlát állít ki a regisztráció - vagy a vásárlási tranzakció - során megadott adatokkal. Utólagos módosításra a VIII/3/c pont szerint van lehetõség.
 8. A Kereskedõ az áruházban kínált Belépõjegyekre vonatkozóan fenntartja magának a mindenkori és azonnali árváltoztatás jogát. Az azonnali árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett Vásárlási Tranzakciókra. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák.
 9. A Vásárló tudomásulveszi, hogy az adott Vásárlási Tranzakció akkor megy teljesedésbe, amikor a Belépõjegyek és az egyéb addíciós szolgáltatások ellenértékét a Kereskedõ részére megfizette és a Belépõjegy átadásra került.

IX. AZ ÁTVÉTEL MÓDJA

 1. Kereskedõ a Szolgáltatás nyújtása során többféle módot is biztosít a Vásárlónak a megvásárolt, vagy megvásárolni kívánt Belépõjegy átvételéhez. Ezek az átvételi módok Rendezvényenként, Árkategóriánként, Fizetési módozatonként változók lehetnek.
 2. Kereskedõ fenntartja magának a jogot az átvételi módok azonnali, külön értesítés nélküli megváltoztatására. Az átvételi mód módosítására már megkezdett Vásárlási Tranzakciók esetében nincs lehetõség.
 3. Az átvétel módja szerinti értelmezésben Rendezvény alatt a Vásárlási Tranzakcióban található belépõjegyekhez tartozó Rendezvények közül az idõben legkorábbi Rendezvényt kell érteni.
 4. Az átvétel módja a következõk lehetnek:
  1. Személyes jegyátvétel
  2. Utánvétes kiszállítás
  3. Futárszolgálati kiszállítás
  4. E-ticket
  5. Foglalásból a Kereskedõ központi jegyirodájában történõ megvásárlás
 5. Személyesen történõ átvételére abban az esetbenvan lehetõség, ha Vásárló a Vásárlási Tranzakció vételárát Bankkártyával fizeti meg. Az átvétel helye a következõk szerint biztosított:
  1. Amennyiben a Rendezvény hétköznapra esik, a Belépõjegyek a rendezvény napján, a Rendezvény kezdetét megelõzõ negyedik (4.) óráig a Kereskedõ központi jegyirodájában vehetõk át. Az ügyfélszolgálat nyitvatartása megtalálható a https://www.ticketpro.hu/ertekesitesi-pontok/kozponti-jegyiroda/586902-ticketpro.html oldalon. Ezt követõen, a Rendezvény kezdetét megelõzõ második (2.) órától számítva a Belépõjegyek a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény pénztárában vehetõk át.
  2. Amennyiben a Rendezvény hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, a Belépõjegyek a Rendezvényt megelõzõ munkanap végéig a Kereskedõ központi jegyirodájában vehetõk át. Ezután a Belépõjegyek a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény pénztárában vehetõk át, a Rendezvény hivatalosan meghirdetett kezdését megelõzõ második (2.) órától.
 6. Személyes átvételre a Vásárló, vagy két tanú melletti meghatalmazottja jogosult. A Belépõjegyek átadása az átvételi jegyzékben rögzített aláírás után történik meg.
 7. Utánvétes és futárszolgálati kiszállítás esetén a Belépõjegyeket a DHL Magyarország a saját Általános Üzleti Feltételei szerint végzi a Vásárlási Tranzakció során megadott, vagy ennek hiányában a Regisztráció során megadott címre. Postafiók címre ez a szállítási mód nem vehetõigénybe, Kereskedõ minden olyan tranzakciót érvénytelennek tekint, amelyben nem értelmezhetõ szállítási cím kerül megadásra. A küldemény átadása a Vásárló vagy más olyan személynek aláírása (továbbiakban Címzett) ellenében történik, akikrõl a körülmények közöttfeltételezhetõ, hogy jogosultak a küldemény átvételére. Ide sorolandók mindenek elõtt a címzésen megjelenített helyiségben jelen lévõ személyek és a meghatalmazással rendelkezõk. A kézbesítés csak az átvételi igazolás aláírása után történik meg, a címzett azt megelõzõen nem ellenõrizheti a küldemény tartalmát. Az elsõ kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén a futárszolgálat még egy kísérletet tesz a küldemény kézbesítésére. Az elsõ kézbesítési kísérlet átvétel megtagadása miatti meghiúsulása, a második kiszállítási kísérlet eredménytelensége, vagy az esetleges korrekciós eljárás sikertelensége esetén a küldemény a Kereskedõhöz visszaszállításra kerül. Sikertelen kézbesítés után, amennyiben a belépõjegyek vételára már megfizetésre került, a Belépõjegyeket a továbbiakban a Személyes átvétel szabályai szerint lehetátvenni, amelyrõl Kereskedõ Vásárlónak e-mailben értesítést küld. Amennyiben a Belépõjegyek vételára még nem történt kiegyenlítésre, úgy Kereskedõ az át nem vett Belépõjegyeket érvényteleníti. A Kereskedõ fenntartja magánaka jogot, hogy sikertelen kézbesítés után a futárszolgálat díját, mind végbement szolgáltatás díját Kereskedõ megtartsa, illetve amennyiben annak megfizetése még nem történt meg, Vásárlón a sikertelen kiszállítás után mint végbement szolgáltatás jogos díját követelje.
 8. Utánvétes kiszállítás esetén Vásárló kötelezi magát, hogy a Vásárlási Tranzakció vételárát a kiszállítást végzõ futárnak adja át. A kézbesítés csak az utánvét összegének teljes megfizetése, és az átvételiigazolás aláírása után történik meg.
 9. E-ticket vásárlása esetén Vásárló a Vásárlási Tranzakció ellenértékét Bankkártyával téríti meg. A fizetés sikeressége után Vásárló a felhasználói fiókjába PDF formátumban kerül kiküldésre a belépõjegy, amelyrõl Kereskedõ Vásárlót e-mailben értesíti. Vásárlónak lehetõsége van az online fiókjából korlátozás nélkül letölteni a PDF állományt a saját számítógépére, és azt ott tárolni. Az E-ticket A/4 formátumú, vonalkóddal ellátott belépõjegy, amelyetVásárló köteles kinyomtatva a Rendezvényre történõ belépéskor felmutatni. Ennek elmulasztása esetén a Belépõjegy Birtokosátóla belépés megtagadható. Vásárló tudatában van annak, hogy az E-Ticket semmilyen más dokumentummal nem pótolható.
 10. Vásárló tudomással bír arról, és egyetért vele, hogy az E-ticket sokszorosításából, másolásából, akár még elektronikus, akár már papír formájában eredõ károkért kizárólag Vásárló felel. Az E-ticketet ugyanúgy kell kezelni, mint a papír alapú belépõjegyet, másolása, sokszorosítása polgári vagy büntetõjogi felelõsségrevonást vonhat magával.
 11. Egyes rendezvényeknél a Kereskedõ biztosítja a foglalás lehetõségét. Foglalás esetén a lefoglalt jegyeket a vásárló a Kereskedõ központi irodájában tudja megvásárolni a regisztált névre szóló azonosító okmánnyal vagy írásos meghatalmazással. A foglalásból törénõ értékesítéskor a Kereskedõ kezelési költséget számít fel, melynek aktuális mértékét a Kereskedõ elsõdleges internetes honlapján és a Kereskedõ központi jegyirodájában is közzéteszi. Egy felhasználónak egyidõben csak egy aktív foglalása lehet. A lefoglalt jegyeket 24 óráig tartja a rendszer. A jelen pont alkalmazása során a felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kereskedõ közonti jegyirodája a https://www.ticketpro.hu/ertekesitesi-pontok/kozponti-jegyiroda/586902-ticketpro.html oldalon közzétett idõben tart nyitva, ezen kívüli idõtartamokban a lefoglalt jegyek az irodában nem vásárolhatók meg és nem vehetõk át.
 12. Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kereskedõ a IX.bekezdésben foglaltak szerint, a Vásárló szándékának megfelelõen elõkészítette a Belépõjegyeket átadásra, a Vásárló köteles azokat átvenni (az E-ticket esetében a webshopból letölteni). A Kereskedõ nem tehetõ felelõsség az átvétel (letöltés) elmulasztásáért, a Belépõjegyek utólagos visszaváltására, a Belépõjegyek árának visszatérítésére nem kötelezhetõ.

X. SZAVATOSSÁG, FELELÕSSÉG, KORLÁTOZÁS

 1. A Kereskedõ szavatolja, hogy a Szolgáltatás a jogviszony hatálybalépésének napjától mûködõképes.
 2. A Kereskedõ minden ésszerû erõfeszítést megtesz a Szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azokérta veszteségekért, vagy bármiféle kárért, amelyeket a Szolgáltatás meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okozott. A Vásárlótudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés a Kereskedõ elõzetestudta és szándékaellenére is megszakadhat. A Kereskedõ ennek megfelelõen nem garantálja a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan mûködését, illetõleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Ilyenkorazonban a Kereskedõmindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás mielõbb újra elérhetõ legyen, de idõbeli garanciát nem vállal a teljes vagy részleges helyreállítás tekintetében.
 3. A Kereskedõ mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért. A honlap, illetve az ott elérhetõ információk, dokumentációk, vagy más írott anyagokhozzáférésébõl, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotáról, vagy a nem megfelelõ mûködésbõl, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetõségbõl eredõ károkért és/vagy veszteségért való felelõsséget Kereskedõ kifejezetten kizárja.
 4. A Kereskedõ jogosult a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden elõzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
 5. A Kereskedõ fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatást és/vagya kapcsolódó honlapotszükség szerint, idõrõl idõre továbbfejlessze vagy módosítsa, feltéve,hogy az ilyen módosítások nem változtatják meg a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes módon a Szolgáltatás jellegét és nem hatnak hátrányosan annak funkciójára.
 6. A Kereskedõ fenntartja magának a jogota Szolgáltatás és/vagya kapcsolódó honlaprészbeli vagy teljes megszüntetésére, a Vásárló elõzetes értesítése nélkül is.
 7. A Kereskedõ fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás keretében értékesítésre kínáltRendezvény Belépõjegyeinek elõzetes értesítés nélküli, azonnali hatályú megváltoztatására, így árának módosítására, a Belépõjegy típus végleges vagy idõszakos eltávolítására, vagy újabb Belépõjegy típusok bevezetésére. Az ebbõl eredõ vélt vagy valóssérelmekért Kereskedõ a felelõsségét határozottan kizárja.
 8. A Kereskedõ a Szolgáltatás keretében mindig az aktuálisan elérhetõ kínálatot jeleníti meg Áruházában, a Vásárlási Tranzakció indítása az akkori kínálat tükrében indítható meg, és nem jelent következtetési alapot a Kereskedõ jövõbelikínálatára nézve. Kereskedõ elhárít magáról minden kártérítési igényt, amelyet vele szemben Vásárló a Szolgáltatás kínálatának módosulásából támasztani szándékozik.
 9. A Kereskedõ mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás honlapjain megjelenõ adatok a lehetõ legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen elõforduló hibákért a kereskedõ felelõsségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések az irányadóak.
 10. A Kereskedõ nem vállal semmilyen felelõsséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez köthetõ és az Áruházban illetve kapcsolódó weboldalakon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel a Rendezvényszervezõtõl beszerzett információkra, tartalmakra nézve.
 11. Azt követõen, hogy a Vásárló megkapta a Belépõjegyét, a Kereskedõ nem vonható felelõsségre a Belépõjegy károsodásáért, megsemmisüléséért, vagy sérüléséért. Amennyiben a Belépõjegy a Rendezvényen történõ felhasználás elõtt megsérül, a Birtokos egyetlen igénye a Kereskedõvel szembena Belépõjegy cserélése lehet.
 12. A Birtokos a Belépõjegy cseréjére vonatkozó igényét a hibás/sérült Belépõjegy Kereskedõ székhelyére történõ visszajuttatásával külön díjazás mellett érvényesítheti.
 13. Elveszett, megsemmisült Belépõjegy pótlására csak abban az esetben van lehetõség, ha a Vásárló és a Birtokos személyemegegyezik, személyét egyértelmûen azonosítja, az eredeti Belépõjegy pontosan beazonosítható, és a Belépõjegy pótlását jegyzõkönyvi formában kéri. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell a Birtokos személyes adatait, illetve azokat az eredeti és az újranyomtatott Belépõjegyek azonosítóit. Kereskedõ a Belépõjegyek cseréjét ennek hiányában nem végzi el. A megfelelõ jegyzõkönyv kiállítása után Kereskedõ külön díjazás mellett Birtokos számára új Belépõjegyet állít ki. Birtokos tudatában van annak és egyetért azzal, hogy a pótlásként kiállított Belépõjegy kiállításával egy idõben az eredeti Belépõjegyek vonalkódját érvényteleníti, így azok a késõbbiekben nem alkalmasak a Rendezvény látogatására. Az ebbõl az okbóltörténõ érvénytelenítésébõl eredõ felelõsséget Kereskedõ kifejezetten kizárja.
 14. A Kereskedõ csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkértfelel. A felelõsség mértéke nem haladhatja meg a Vásárlási Tranzakció értékét.
 15. A Vásárlót a felhasználóneve és jelszava titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelõsség terheli.A Vásárló ezen adatait nem adhatja ki harmadik személynek, és nem használhatja más felhasználónevét és jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférések használatát. A Vásárlót teljeskörû felelõsség terheli a felhasználói fiókjáhoztartozó felhasználónév és jelszó párossal,illetve azon keresztül történõ mindennemû vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Kereskedõ ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetvea biztonság egyéb módon való megsértése esetén.A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Kereskedõ nem felel.
 16. A Vásárló kijelenti, hogy az általa a regisztráció vagy a VásárlásiTranzakció során megadottadatok a valóságnak megfelelõen kerültek megadásra a regisztrációs ûrlapokon illetve minden olyanalkalommal, amikor azt a Szolgáltatás igénybevétele során kéri a program. A Kereskedõ kizárja a regisztráció során helytelen vagy mûködésképtelen adatok vagy e-mail cím megadásából eredõ kárért való felelõsséget, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülõ kárának megtérítését követelheti a Vásárlótól. A Kereskedõ a Vásárló adataiban történt változások bejelentésének elmulasztásából eredõ károkért nem vállal felelõsséget, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülõ kárának megtérítését követelheti a Vásárlótól.
 17. Amennyiben Vásárló a fizetés Bankkártyával végzi, Kereskedõ még a fizetésifolyamat megindítása, azaz bármilyen, a Bankkártyához vagy Vásárló bankszámlájához kapcsolódó adat bekérése elõtt Vásárlót a fizetést bonyolító és validáló bank biztonságos fizetõ oldalára irányítja. Az ott megadott adatokhoz Kereskedõ semmilyen formábannem fér hozzá, ezért az azokkal történt esetleges visszaélés esetén Kereskedõ felelõssége teljes egészében kizárt.Vásárló nem hivatkozhat arra, hogy a bankkártyája, vagy bankszámlájának használata során keletkezett mindenkori kára visszavezethetõ lenne Kereskedõvel történt bármilyenjogviszonyára.
 18. A Vásárló tudomásulveszi, hogy a Kereskedõ nem felelõs semmilyenolyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történõ fizetés során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Vásárló nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Kereskedõ különösen nem vállal felelõsséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.
 19. A Kereskedõ kizárjaa felelõsséget mindenolyan kárért, amelyeta Vásárló, a Rendezvényszervezõ, vagy harmadik személy szerzõdés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

XI. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

 1. A Kereskedõ jogosulta Vásárló által megadott személyesadatokat tárolni, feldolgozni, és a Szolgáltatással kapcsolatban felhasználni. A Vásárló illetve egyéb felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató személyes, illetve egyéb adatait a Szolgáltatás minõségének fejlesztése, a Vásárló érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a Szolgáltatás nyújtásával s igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. A Kereskedõ különösen jogosult
  1. Amennyiben erre jogszabály kötelezi, kötelezettségének elegettéve az adatokathatóságoknak kiszolgáltatni; illetve
  2. A regisztrációkor megadott kiegészítõ adatokat névhez kötötten statisztikai és marketing célokra felhasználni; illetve
  3. A személyes adatokat a regisztráció során vagy egyéb módon megadott tartalommal kezelni, feldolgozni.
 2. A Kereskedõ a személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Kereskedõnek a Szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyesadat jutott a tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetõvé.
 3. A Kereskedõ kijelenti, hogy a személyesadatok védelmérõl és a közérdekûadatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvényrendelkezéseit figyelembe veszi, eleget tesz a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek, és szavatosságot vállal azért, hogy a Vásárló személyes és egyéb adatainak, illetve banktitkainak illetéktelen személyek nem juthatnak a birtokába. A Vásárlószemélyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi elõírásokat a Kereskedõ az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.
 4. A Kereskedõ tiszteletben tartja és védi a Vásárlószemélyes adatait, amelyeket bizalmasan kezel. Egyben felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a Szolgáltatás rendszere tartalmazhat olyan honlapokra mutató linkeket, amelyeket nem a Kereskedõ üzemeltet és ezen honlapok adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek a Szolgáltatás rendszerének adatvédelmi rendelkezéseitõl.
 5. A kereskedõ kijelenti, hogy alvállalkozói, megbízottjai és alkalmazottai a Kereskedõvel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.
 6. A Kereskedõnek a Vásárló személyes adatait védeni kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés,megsemmisülés ellen, illetveegyéb adatait is törlés, illetõleg sérülés, megsemmisülés ellen.
 7. A jelen ÁSZF-benszabályozott eseteken túl a Kereskedõa Vásárló személyes adatait hozzájárulása nélkül nem használhatja fel, és másnak sem engedélyezi a felhasználást.
 8. A Kereskedõ kijelenti, hogy adattovábbítás és adattárolás során harmadik személy az adatokhoz jogszerûen nem férhet hozzá. A Felhasználó tudomásulveszi, hogy a Belépõjegyekért történõ fizetés során igénybevett pénzintézetek rendszerén keresztül bonyolított fizetési megbízások biztonságát a Kereskedõ nem szavatolja.
 9. A kereskedõ vállalja, hogy a Vásárló elõzetes hozzájárulása nélkül a Vásárlóról semmiféle információt nem ad ki, kivéveha ere jogszabály, bírósági határozatvagy jogszabályon alapulóegyéb hatósági rendelkezés kötelezi.
 10. A Vásárló tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérõl, azokba bármikor betekinthet. A tájékoztatást a kereskedõ köteles a legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban harminc (30) napon belül írásban megadni.
 11. A kereskedõ a Vásárlóról nyilvántartást vezet, amelybõl a Vásárló adatai a jogviszony megszûnését követõen haladéktalanul törlésre kerülnek. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Kereskedõ által kiállított számlák a számvitelre vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott idõtartamig megõrzésre kerülnek. A Vásárló tudomásul veszi továbbá, hogy a Kereskedõ a Szolgáltatással kapcsolatos felhasználói tevékenységét naplózza. Ez ennek során keletkezett .log fájlok azok keltkezésétõl számított öt (5) év elteltével kerülnek törlésre. Amennyiben a Szolgáltatással összefüggõ jogvita miatt ez szükséges, az egyes számlák (e-számlák) és .log fájlok az itt írt határidõkkövetõen Is, de legfeljebb a jogvita jogerõs lezárásáig megõrzésre kerülhetnek.
 12. A Vásárló köteles minden tõle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a kereskedõ által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználónév, illetve jelszó védelmeérdekében. A Vásárló felelõsséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely felhasználónevének, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.
 13. A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérõ használata miatt a Kereskedõt nem terheli semmilyen felelõsség, ha az vagy az abból származó kár a Vásárló szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Kereskedõ a jelent ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.
 14. A bankkártyával történõ fizetéssel kapcsolatos adatkezelésre az errõl szóló külön jogszabályban foglaltak is irányadók.

XII. A BELÉPÕJEGYEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Birtokos a Belépõjegyen keresztüla Belépõjegyen nevesítettRendezvényszervezõvel kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Rendezvényszervezõ személyeés adószáma mindenesetben feltüntetésre kerül a Belépõjegyen. A Belépõjegy felhasználásának módját elsõdlegesen a Rendezvény házirendje, a Rendezvényszervezõ által meghirdetett közlemény(ek), a Belépõjegyen megtalálható információk, mindezek hiányában az itt leírt szabályok rögzítik. Amennyiben a különbözõ forrásbólszármazó információk egymásnak ellentmondóak, az irányadó szabályozás meghatározásában a következõ sorrendben kell eljárni:

Elsõdlegesen:      A Rendezvényszervezõ által meghirdetett közlemény(ek),

Másodlagosan:    A Rendezvény hivatalos házirendje

Harmadlagosan:  A Belépõjegyen megtalálható információk

Negyedlegesen:   Jelen ÁSZF XII. pontja.

BIRTOKOS TUDATÁBAN VAN ANNAK, ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY A BELÉPÕJEGGYEL IGÉNYBE VENNI SZOLGÁLTATÁS, AZAZ A RENDEZVÉNY TEKINTETÉBEN JOGÜGYLET KÖZTE ÉS A RENDEZVÉNYSZERVEZÕ KÖZÖTT JÖN LÉTRE, EZÉRT A BELÉPÕJEGYET ÉRTÉKESÍTÕ KERESKEDÕ NEM RÉSZESE A BELÉPÕJEGY

BIRTOKOS (mint a szolgáltatást igénybe vevõ) ÉS A RENDEZVÉNYSZERVEZÕ (mint a szolgáltatást biztosító) KÖZÖTT A VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLÕ ESETLEGES JOGVITÁNAK (IDEÉRTVE AZ ESETLEGES SZERZÕDÉSSZEGÉSBÕL, NEM SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ, EGYMÁSSAL SZEMBENI ANYAGI KÖVETELÉSEKET IS). KERESKEDÕ MINDENT MEGTESZ ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY SZÜKSÉG ESETÉN A BELÉPÕJEGY BIRTOKOS ILLETVE A LÁTOGATÓ ÉRDEKEIT KÉPVISELJE A BELÉPÕJEGGYEL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS KAPCSÁN, MINDAMELLETT SEMMILYEN GARANCIÁT NEM VÁLLALA SZÓBAN FORGÓ RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATBAN, ÉS MINDEN OLYAN FELELÕSSÉGRE VONÁST ELHÁRÍT MAGÁRÓL, AMELYET A BIRTOKOS VAGY LÁTOGATÓ A BELÉPÕJEGY FELHASZNÁLÁSA KAPCSÁN KERESKEDÕVEL SZEMBEN TÁMASZTANI SZÁNDÉKOZIK.

 1. Vásárló kijelenti, hogy a Rendezvény látogatására, a Belépõjegy felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezéseket megismerte, és a Belépõjegyet ezek ismeretében vásárolta meg.
 2. A Belépõjegy mindenesetben tartalmazza minimálisan a Rendezvény nevét,dátumát, tervezett kezdési idõpontját, helyszínét, a Belépõjegy árát, az alkalmazott ÁFA-tartalom mértékét, a Belépõjeggyel az elõadótérben elfoglalható terület, hely leírását (amennyiben ilyen hely értelmezhetõ), a Belépõjegy sorszámát, a Belépõjegy eredetiségének ellenõrzésre alkalmas vonalkódot, az értékesítést végzõ személy nevéreés az értékesítés helyére utaló kódszavakat, a Rendezvényszervezõ nevét és adószámát.
 3. Látogató tisztában van vele, hogy az általánosan elfogadott gyakorlat szerinta Belépõjegyen feltüntetett kezdési idõpont tájékoztató jellegû, a tényleges kezdés idõpontja ettõl külön értesítés nélkül eltérhet.
 4. A Belépõjegy szabadon átruházható. A Belépõjegyet átruházó kijelenti, hogy annak tudatában adja át a Belépõjegyet más személynek, hogy ezzel az új Birtokosa Belépõjegy teljesjogú felhasználójává válikés ezzel együtt a korábbi Birtokosminden korábbi jogosultságot, amelyet a Belépõjegy biztosított számára elveszít.
 5. Birtokos kijelenti, hogy a Rendezvény látogatására, a Belépõjegy felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezéseket megismerte, a Belépõjegy felhasználásával ezekkel a szabályozásokkal egyetért, az abban foglaltakat önmagára nézve kötelezõnek ismeriel.
 6. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépõjegy pótlására a Kereskedõnek X/11-13 pontjai szerint van lehetõsége.
 7. Amennyiben az a Belépõjegyen külön feltüntetésre nem kerül, egy (1) Belépõjegy a Belépõjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történõ belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy (1) fõt.
 8. Bizonyos Belépõjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy, stb.) A Rendezvényszervezõ a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenõrzésére, hogy a Birtokos jogosult-e a Speciális Belépõjegy használatára. A belépés a Speciális Belépõjegy Birtokosától mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a Birtokos nem igazolja. Az ilyen indokból történõ kizárás esetén Birtokos kártérítésre nem jogosult.
 9. A belépés során a Rendezvény szervezõje a Rendezvény biztonsági szolgálatán keresztül a Belépõjegy eredetiségének vizsgálatán túl a belépõ személyeknél ruházat átvizsgálást, illetve csomagátvizsgálást végezhet. Ez a vizsgálat a Rendezvény látogatóinak biztonságát szolgálja. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a beléptetésre váró nem tud érvényes Belépõjegyet felmutatni, illetve amíg a beléptetést végzõ személyzet a 10. pontban felsorolt indokok miatt a beléptetésre várakozótól a belépést megtagadja.
 10. Amennyiben a Rendezvényszervezõ másképp nem nyilatkozik, tilos a Rendezvény területére bevinni bármilyen ételt, italt, üveget, mûanyag palackot, esernyõt, bármilyen szúró vagy vágó eszközt, kábítószert, robbanóeszközt, fegyvert, láncot, illetve bármely olyan tárgyat, amelyet a Rendezvény szervezõje a közönség tagjaira, illetve a Rendezvény lebonyolítására nézve veszélyesnek ítél meg.
 11. A Belépõjegyet a Látogató mindaddigköteles magánál tartani és az arra jogosultszemélynek kérésre ellenõrzés céljábólbemutatni, amíg a Rendezvény területéntartózkodik. A Látogatótudomással bír arról és elfogadja, hogy bizonyos Belépõjegy a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítják fel.
 12. A helyre szóló Belépõjegy az elõadótérben és az elõadásalatt csak és kizárólag a Belépõjegyen megjelölt helyen történõ tartózkodásra jogosítja fel a Látogatót.
 13. A Rendezvény kezdetét megelõzõ legkésõbb tizedik percben a Látogató foglalja el helyét az elõadótérben. A Rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében a Rendezvényszervezõ korlátozhatja a Látogatók elõadótérben való mozgását.
 14. A Rendezvényt mindenkicsak a saját felelõsségére látogathatja. Bár a Rendezvényszervezõ minden tõle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, az esetlegesen felelõtlenül viselkedõ Látogatókmiatt felelõsséget nem vállal. Kérjükamennyiben ilyet tapasztal haladéktalanul jelezze a helyszínen tartózkodó biztonsági szolgálatnak.
 15. Alkoholos befolyásoltság, bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépõjegy felmutatása mellett sem látogatható.
 16. A Rendezvény alatt bemutatásra kerülõ produkciók, elõadásokSzerzõi- és Elõadómûvészeti Jogvédelem alatt állnak, ezért a Rendezvényszervezõ illetve a Jogtulajdonosok elõzetes, kifejezett írásbeliengedélye nélkül szigorúan tilos bármely hang- és képrögzítésre alkalmas eszköz rögzítés céljából történõ üzemeltetése/használata a Rendezvény területén, a Rendezvény bármely szakában. Amennyiben ilyen anyag mégis rögzítésre kerülne, a Rendezvényszervezõ jogosult annak készítõjét felszólítani a felvétel megsemmisítésére, a cselekmény azonnali felfüggesztésére, illetve végsõ esetben az eszköz üzemeltetõjének a Rendezvény területérõl történõ kitiltására.
 17. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetvea Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait figyelmenkívül hagyó, vagy durván megszegõ Látogatót a Rendezvényszervezõ a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történõ kizárás esetén Rendezvényszervezõ kártérítésre nem kötelezhetõ.
 18. Szigorúan tilos az elõadást, a fellépõ mûvészeket, közremûködõ személyeket a produkciójukban, játékukban bármely módon megzavarni, vagy munkájukat ellehetetleníteni. Az így viselkedõ Látogatókat a Rendezvényszervezõ azonnalihatállyal felszólítja a tevékenységük felfüggesztésére. A figyelmeztetés ellenére továbbra is, vagy súlyosan rendbontó Látogatót a Rendezvényszervezõ haladéktalanul eltávolítja a Rendezvény helyszínérõl. Az ilyen okból történõ kizárásmiatt Látogatót kártérítés nem illeti meg.
 19. Az elõadásról kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény Látogatói, mint a közönség részei rögzítésre kerülhetnek. A Látogatók azonban nem támaszthatnak sem a Rendezvényszervezõje felé, sem a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen ellentételezési igényt.
 20. A fellépõ mûvészszemélyében, szereposztásban, játékosban, elõadásban, illetve a Rendezvényben történt kisebb és/vagyindokolt változtatásra a Rendezvényszervezõ a jogot fenntartja, és az ilyen okból keletkezõ kártérítési felelõsségét kizárja.
 21. Rendezvényszervezõ a Rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében fenntartja magának a Belépõjegy árkategórián belüli, vagy magasabb árkategóriába történõ átsorolásának jogát(upgrade-elés) úgy, hogy az átsorolás, upgrade-elés tényét a Látogató kérésére a meghirdetett kategóriatáblázat alapján Rendezvényszervezõ köteles igazolni. Az átsorolás és/vagy upgrade-elésbõl adódó vélt vagy valós sérelmekért Rendezvényszervezõ kártérítésre nem kötelezhetõ.
 22. Olyan Rendezvény esetén,ahol a Rendezvény része vagy egésze szabad téren, az idõjárásnak kitéve zajlik és az esetleges nem megfelelõ idõjárási körülmények veszélyeztethetik a Rendezvény megtartását illetve a Látogatók épségét, a Rendezvényszervezõnek lehetõsége van tartalékrendezvénynapot (továbbiakban Esõnap) meghirdetni még a Belépõjegyek értékesítésének megkezdése elõtt. Amennyiben az Esõnap opcionális dátuma meghirdetésre került és az a Belépõjegyeken feltüntetésre került, Rendezvényszervezõ bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az Esõnapon tartjameg. A döntésrõl a Rendezvényszervezõ a Birtokosokat a saját és a Rendezvény oldalán, illetve a www.ticketpro.hu oldalonkeresztül haladéktalanul tájékoztatni köteles. A Birtokosa tájékoztatást tudomásul veszi, és egyetért azzal, hogy ilyen esetben nem illeti meg a 29/b pont szerinti elállási jog.
 23. Amennyiben egy Rendezvény a Rendezvényszervezõ döntése alapján az Esõnapon kerül megtartásra, illetve amennyiben Esõnap meghatározására nincs mód, úgy az idõjárás miatti berekesztés, félbeszakítás, idõ elõtti befejezés, vagy késleltetett kezdés miatt is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben:
  1. A Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve
  2. A Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest ötven százaléknál (50 %-nál) kevesebbet csúszik, illetve
  3. Ha a Rendezvényt a Rendezvény tervezett hosszához képest huszonöt százaléknál (25 %-nál) kevesebb ideig szüneteltetni kell. Amennyiben a Rendezvény szüneteltetésére kerül sor, Rendezvényszervezõ kötelesa Látogatók biztonságos várakozásához szükséges körülményeket megteremteni.
  4. Minden egyéb esetet úgy kell tekinteni mintha a Rendezvény lemondásra került volna.
 24. A Rendezvény elmaradása/lemondása esetén a Rendezvény szervezõje haladéktalanul közlemény formájában tájékoztatja a Birtokosokat a Belépõjegyek visszaváltásának, azok vételárának visszatérítésének módjáról. A közleménynek tartalmaznia kell az elmaradtRendezvényre vonatkozó összes fontosabb adatot, az elmaradás tényét és indoklását, a Belépõjegyek visszaváltásának módját, a visszaváltást végzõ személyét. A Belépõjegy visszaváltását mindig ésszerûen kell meghirdetni és lebonyolítani úgy, hogy a visszaváltás folyamata ne jelentsen aránytalanul nagy terhet a Belépõjegy visszaváltójának.
 25. A visszaváltás tényét, annak folyamatát a Rendezvényszervezõ köteles a saját és a Rendezvény honlapján, illetve a www.ticketpro.hu oldalon is folyamatosan szerepeltetni.
 26. Kereskedõ a visszaváltásra vonatkozó megbízás hiányában a Belépõjegyek visszaváltására, a Belépõjegyek vételárának visszatérítésére – a 31. pontban írt kivétel mellett – nem kötelezhetõ.
 27. A visszaváltásra a meghirdetéstõl számítottharminc (30) napos jogvesztõ határidõnbelül, az eredeti belépõjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetõség. A Belépõjegy árán felül, amelyet a visszaváltást végzõ köteles teljes értéken visszaváltani, sem a Rendezvény szervezõje, sem a visszaváltást végzõ személye nem kötelezhetõ semmilyen egyéb vélt vagy valós kár megtérítésére.
 28. A Belépõjegy árába beépített (de külön feltüntetett) vagy a jegyáron felül, a Belépõjegy megvásárlása során igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e. Így nem kerül visszatérítésre különösen:
  1. a jegyárban feltüntetett rendszerhasználati díj
  2. a tranzakciós díj a sikeres tranzakciót követõen
  3. az átvételt követõen a szállítási módokhoz tartozó szállítási költségek
  4. jegyirodai kezelési költség a jegy megvásárlását és átvételét követõen.
 29. A Belépõjegyek visszaváltására nincs mód, eltekintve azoktól az esetektõl, amikor
  1. A Rendezvény elmarad illetve lemondásra kerül; illetve
  2. A Rendezvény helyszínét, és/vagy meghirdetett dátumát a Rendezvény szervezõje egyoldalúan, a Belépõjegy tulajdonosának elõzetes írásos beleegyezése nélkül módosítja; illetve
  3. Amennyiben a meghirdetett mûsorban, fellépõ személyben olyan mértékû változáslép életbe, amely már széles körben megkérdõjelezheti a jegyvásárlók azon szándékát, hogy a Belépõjegyet az új feltételekkel is nagy többségük megvásárolta volna;
  4. a 32. pontban írt esetet
 30. A 29. pont a., c. és d. pontjaiban leírtesetekben a Belépõjegy visszaváltása kötelezõ, a b. pontban a Birtokos kérésére választható. A Belépõjegy visszaváltásának elsõdleges kötelezettje a Rendezvényszervezõ.
 31. A Rendezvényszervezõ a Rendezvény területére történõ belépést jognyilatkozatként, a Rendezvény látogatására vonatkozó szabályok elismeréseként tekinti.
 32. Kereskedõ bizonyos rendezvények esetében indoklás nélküli jegyvisszaváltás lehetõségét biztosít a Vásárlók részére. Kereskedõ az indokolás nélküli visszaváltást Jegyvisszaváltási Díj felszámolása mellettvégzi, melynek díjtételeit az A. MELLÉKLET tartalmazza. Egy adott Rendezvényre vonatkoztatva a Kereskedõ jogosult a jegyvisszaváltási szolgáltatást saját hatáskörében bármikor, indoklás nélkül szüneteltetni vagy teljesen beszüntetni. A jegyvisszaváltással érintett események, rendezvények körét a Kereskedõ honlapján teszi közzé, az egyes rendezvények mellett jól látható módon feltüntetve a visszaváltási lehetõséget. A jegyvisszaváltással érintett rendezvény e jellegét a Kereskedõ magán az érintett Rendezvény belépõjegyén is feltünteti az alábbi piktogrammal:

logo2

XIII. VIS MAIOR

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minõsülõ megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargo, baleset, tûz, blokád, árvíz, természetikatasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan elõre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetõleg a Kereskedõ hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyenszerzõdéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelõsséggel semmilyen veszteségértvagy kárért, amely ezen események következtében elõállt.

XIV. VÉDJEGY ÉS SZERZÕI JOGOK

 1. A Szolgáltatás honlapján megjelenõ védjegyek és logók a kereskedõ, illetve a Jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Kereskedõ, illetvea Jogtulajdonosok kifejezett és elõzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 2. A megjelölések és a honlapon elérhetõ információk és egyéb anyagok szerzõi jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fûzõdõ jogok a Kereskedõt, illetvea Jogtulajdonosokat illetikmeg. A honlapon elérhetõ információkat és egyéb anyagokat a kereskedõ, illetvea Jogtulajdonosok kifejezett elõzetes írásbeli jóváhagyása nélkülharmadik személyek a honlap céljátóleltérõen nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 3. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokonés ötleteken a kereskedõ korlátlanés kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A kereskedõ minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A kereskedõ jogosultalvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybevenni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
 2. A jelen ÁSZF Magyar nyelven készült, értelmezésében a Magyar jog szabályai az irányadók.
 3. Az ÁSZF-re történõ bármely utalás az ÁSZF-reés annak esetleges mellékleteire való utalást jelent, a fejezetekre és az esetleges mellékletekre való utalások az ÁSZF fejezeteit és esetleges mellékleteit jelentik.
 4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelõen irányadóak.
 5. A jelen ÁSZF-ben foglalt Szolgáltatással kapcsolatos bármely jogvitára a Kereskedõ és a Vásárló értékhatártól függõen kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

A. MELLÉKLET

AZ ALKALMAZOTT EGYÉB, OPCIONÁLISAN VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL

I. Opcionális szolgáltatások

E-TICKET, mint szállítási mód igénybe vétele ingyenes
Személyes átvétel díja Vásárlási Tranzakcióként 490 Ft
Jegyirodai kezelési költség jegyenként 490 Ft
Futárszolgálat díja magyarországi kézbesítési címre, bankkártyás fizetési mód mellett 1.990 Ft
Futárszolgálat díja bankkártyás fizetési mód mellett, az Európai Unió tagállamaiba 8.100 Ft
Futárszolgálat díja Bankkártyás fizetési mód mellett, az Európai Unió tagállamain kívüli célországba 19.100 Ft
Utánvétes futárszolgálat díja magyarországi kézbesítési címre 3.900 Ft
Számla-adatokban történõ utólagos módosítás alkalmanként és számlánként 4.572 Ft
Elveszett, vagy megsemmisült belépõjegy pótlása (X/13 pont alapján) jegyenként 5.000 Ft
Sérült belépõjegy cseréje (X/11-12 pontok alapján) jegyenként 2.000 Ft
   

II. Meghatározott rendezvények esetében felszámításra kerülõ díjak

Tranzakciós díj 900 Ft
Jegyvisszaváltási díj mértéke a rendezvényt megelõzõ ötvenedik (50.) napig a Jegyár 20%-a
Jegyvisszaváltási díj mértéke a rendezvényt megelõzõ harmincadik (30.) napig a Jegyár 30%-a
Jegyvisszaváltási díj mértéke a rendezvényt megelõzõ tizennegyedik (14.) napig a Jegyár 40%-a
Jegyvisszaváltási díj mértéke a rendezvényt megelõzõ hetedik (7.) napig a Jegyár 50%-a
Jegyvisszaváltási díj mértéke a rendezvényt megelõzõ napig a Jegyár 60%-a
Jegyvisszaváltási díj mértéke a rendezvény napján a Jegyár 100%-a
   

III. A végfelhasználói jegyárban meghatározott rendezvények esetén benne foglalt díjak

Rendszerhasználati díj 500 Ft
   

B. MELLÉKLET

I. A PAPÍR ALAPÚBELÉPÕJEGYEK HÁTOLDALÁN OLVASHATÓ TÁJÉKOZTATÓ

Érvényes a 2012. január 1-tõl rendszerbe állított jegypapírokra

Szeretettel üdvözöljük a rendezvényvendégeként!

Ez a jegy a túloldalon feltüntetett elõadásra egy fõ egyszeribelépésére jogosít, de csak abban az esetben,ha elfogadja a Rendezvényszervezõ által az alábbiakban megszabott feltételeket és tudomásul veszi, hogy köteles betartani az intézmény házirendjét és a biztonsági rendszabályokat. Belépõjegyét feltétlen õrizze meg a rendezvény végéig!Kérjük, a belépéselõtt tájékozódjon a rendezvény illetvea helyszín házirendjérõl! A rendezvényt mindenki csak a saját felelõsségére látogathatja. A rendezõség mindentmegtesz a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, de a látogatók esetleges felelõtlen magatartása miatt bekövetkezõ károkért semmilyen felelõsséget nem vállal. Alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a rendezvényt még érvényes belépõjeggyel sem látogathatja. Amennyiben a rendezvény házirendje másképp nem rendelkezik, tilos behozni a rendezvény területére bármilyen ételt, italt, üveget,palackot, esernyõt, bármilyen fegyvert, láncot, szúró-, vágó- vagy robbanóeszközt, illetve más, a rendezõség által veszélyesnek ítélt tárgyat. Kérjük szabadtéri rendezvény esetén esernyõ helyett esõkabáttal készüljenek! Amennyiben a rendezvényhez kapcsolódóan esõnap nem került elõzetesen meghirdetésre, a rendezvény rossz idõ esetén ismegtartásra kerül. Szigorúan tilos minden hang- és/vagy képrögzítõ eszköz behozatala. Használatuk esetén a rendezõség kénytelen a felvételt megsemmisíteni és az eszközta mûsor végéig elvenni. A feltételeket durván megszegõ látogatót a rendezõség a helyszínrõl eltávolítja, a belépést megtagadhatja és a belépõjegy árát nem téríti vissza. Az elõadásról kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen mint látogató Ön is feltûnhet, de semmilyen követeléssel nem élhet a szervezõkkel, a felvétel készítõivel, illetve annak jogos felhasználójával szemben. Kérjük, hogy belépõjegyet kizárólag hivatalos jegypénztárban vásároljon, jegyét bármilyen úton reprodukálni ne engedje! A jegy rejtettbiztonsági jelekkel illetveegyedi vonalkóddal védett, eredetiségét a rendezõség a bejáratnál ellenõrzi. A jegyre úgy tekintsen, mint azonos értékû készpénzre! Elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépõjegyet pótolni vagy cserélni nem áll módunkban. Amennyiben a Rendezvény elmaradna, úgy a jegyvisszaváltás részleteirõl tájékozódjon a Rendezvényszervezõ közleményeiben, illetve a www.ticketpro.hu oldalon! A jegy árán kívül nem léphet fel semmilyen egyébköveteléssel vagy kártérítési igénnyel. Eltekintve attól az esettõl,ha a Rendezvény elmarad, jegyet nem cserélünk és nem váltunk vissza. A Rendezvényszervezõ fenntartja az esetleges idõpont- és helyszínváltozás, valamint az azonos, vagy magasabb értékû kategóriába történõ átültetés jogát, az ebbõl eredõ vélelmezett károkért semmilyen felelõsséget nem vállal. Kérjük az érkezésheztömegközlekedési eszközöket használjanak, és a jegy túloldalán feltüntetett kezdési idõpont elõtt legkésõbb negyed órával foglalják el helyeiket! A rendezõség mindent megtesz annak érdekében, hogy a kapukat a rendezvény kezdete elõtt egy-másfél órával kinyithassa. A belépõjegy polgári jogi szerzõdés Ön és a túloldalon feltüntetett Rendezvényszervezõ között, az azzal igénybe vett szolgáltatásért a Rendezvényszervezõ, a jegy terjesztéséért pedig a Ticketpro Hungary Kft. a felelõs. A Belépõjegy megvásárlását a Rendezvényszervezõ jognyilatkozatként, a Rendezvény látogatására vonatkozó szabályok elismeréseként tekinti.

Jó szórakozást kívánunk!

II. AZ E-TICKET BELÉPÕJEGYEKEN OLVASHATÓ TÁJÉKOZTATÓ

érvényes: 2011. március 1-tõl

A kinyomtatott jegyen (E-TICKET) egyedi vonalkód található, amelyet a Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenõriznek. Az ellenõrzés után a vonalkódazonnal érvényét veszti.A Rendezvényre történõ belépés feltétele, hogy jelen E-TICKET-et a kapuknál elektronikusan leellenõrizzék és azt érvényesnek találják. Minden további próbálkozás, legyen az újranyomtatás vagy másolat eredménytelen, ezért érvénytelen lesz, tekintet nélkül arra, hogy melyik változat volt az eredeti. Minden olyan látogatótól, aki már beolvasott vonalkóddal kísérli meg a bejutást a Rendezvényre történõ belépés megtagadható. Ezért arra kérjük, hogy gondosan vigyázzon a jegyére, ne engedje azt újranyomtatni vagy lefénymásolni, mert a belépés Öntõl is megtagadható, amennyiben a másolat elõbb érkezik meg a kapukhoz!A Ticketpro jelen tájékoztatás keretében elhárít magáról minden felelõsséget, ami az esetlegesen sokszorosított E-TICKET-ekbõl adódik. További információk: http://www.ticketpro.hu/jnp/rolunk/e-ticket.html. Kérjük, kinyomtatott, lekezelt belépõjegyét a rendezvény végéig õrizze meg!

A belépõjegy megvásárlásával Ön elfogadta az általános szerzõdési feltételeket, amelyet a www.ticketpro.hu oldalon tekinthet meg.

FONTOS: A SZABÁLYZAT BE NEM TARTÁSAMIATTI KIZÁRÁS UTÁN SEM A JEGYÁR, SEM A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ, SEM SEMMILYEN EGYÉB FELMERÜLT KÖLTSÉG NEM KERÜL MEGTÉRÍTÉSRE.

The ticket is stamped with a barcode,which will be read by a scanningdevice after the ticket is presented upon entry to the event. After the barcode has been read the ticket cannot be used again. Admission shall be subjectto presentation of a ticket which has been read first by the scanningdevice. Any attemptto present the ticket or a copy of it again, regardless of whoever presents the ticket, will be disregarded, and entry shall be refused. Please keep the ticket in a safe place. TICKETPROshall not be held liable for any difficulties caused by unauthorised copying of the ticket. For further important info please visit http://www.ticketpro.hu/jnp/en/rolunk/e-ticket.html. Please keep your printed ticket till end of the show!

By purchasing this ticket you accepted the general rulesand regulations available at www.ticketpro.hu site.

IMPORTANT: IN CASE YOU DO NOT FULLFILL THE REQUIREMENTS OF RULES AND REGULATIONS AND THEREFORE YOU ARE NOT ENTITLED TO VISIT THE EVENT, NO REFUNDS SHALL BE MADE FOR THE ENTRANCE FEE AND THE SERVICE FEES PAID AND THE TICKET SHALL NOT BE EXCHANGED.